DISKUTUJ O EVROPĚ

Vize europoslanců do roku 2014


Pravidla účasti

Kdo pořádá tento projekt?

Projekt pořádá Evropský parlament - Informační kanceláří v ČR (dále jen "pořadatel"). Realizátorem je EUTIS, o.p.s., Na Úvoze 766/15, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen "realizátor")


Kdy a v jakých městech projekt probíhá?

Projekt probíhá od 1. Dubna 2011, a to v následujících městech: Brno, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Jihlava, Zlín. Podrobné informace o místech a datech konání jsou uvedeny na webových stránkách projektu.


Jak se zapojit?

Součástí panelu konference se mohou stát studenti vysokých škol v zapojených městech.

Podmínkou je napsání příspěvku na dané téma a v daném termínu – viz webové stránky projektu. Příspěvky mohou zasílat jak jednotlivci, tak skupiny o max. třech studentech (dále jen "účastníci"), a to elektronicky na adresu diskutujoevrope@eutis.cz.


Jaké jsou náležitosti příspěvků?

Jednotlivé příspěvky by měly být vyjádřením vlastní úvahy studentů nad určeným tématem. Ve svém příspěvku by měli studenti prokázat schopnost logicky strukturovat vlastní názory a argumenty.

Formálně musí příspěvky vycházet z citačních zásad Sociologického časopisu (SoČ) a být v rozsahu 8 až 10 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer).


Jak bude probíhat proces výběru nejlepšího příspěvku?

Vítězné příspěvky vybere oborová komise složená z minimálně třech členů. Mezi členy budou jak zástupci pořadatele a realizátora, tak jednotlivých participujících univerzit.

Autor vybraného příspěvku bude informován o své účasti na panelu konference nejpozději jeden týden před jejím konáním.


Jaké jsou náležitosti ústního příspěvku?

Vybraný autor bude na konferenci prezentovat svůj příspěvek ústní formou s možností využití powerpointové prezentace, kterou zašle nejpozději 24 hodin před konáním konference na email diskutujoevrope@eutis.cz.

V případě skupinového příspěvku si jednotliví autoři mezi sebou zvolí jednoho zástupce, který bude příspěvek prezentovat.

Prezentace příspěvku nesmí trvat déle než 15 minut.


Autorská práva a odpovědnost

Pořadatel a realizátor projektu si vyhrazují právo prezentovat vybraný příspěvek v nezkrácené podobě na svých a partnerských webových stránkách.

Pořadatel a realizátor projektu nenesou odpovědnost za zrušení soutěže, posunutí termínu nebo změnu pravidel účasti.

Účastníci projektu zasláním svých příspěvků projevují souhlas s těmito pravidly.